บทเรียน เป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ::  รหัสวิชา ศ 41101

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเป่าเครื่องเป่าครั้งแรก

ความประทับใจ

ที่มา 

 บทเรียน  เรื่อง การเป่าขลุ่ย ::  รหัสวิชา ศ 41101

ปฏทินแจ้งข่าวสารจาก ครูภพ

แผนที่โรงเรียน ครูภพ

ขอบคุณแหล่งที่มา

แหล่งเรียนรู้และผู้สนับสนุน

ครูผู้สอน

ครูผู้สอน

นายจักรภพ สุริยะมงคล (ครูภพ)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  

อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เชียงใหม่

[นายจักรภพ สุริยะมงคล โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่]  

[chakraphobsuri1320@gmail.com]